Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – ESCIMCO – Trainingen

Artikel 1. Algemeen

1.1 Waar ESCIMCO vermeld wordt betekent dit ESCIMCO B.V. of door ESCIMCO B.V. gecontracteerde bedrijven of personen die activiteiten namens ESCIMCO B.V. verrichten.

Artikel 2. Omvang verplichtingen

2.1 Met ESCIMCO gesloten overeenkomsten leiden tot een inspanningsverplichting voor ESCIMCO en niet tot een resultaatsverplichting. ESCIMCO is gehouden zijn verplichtingen zodanig na te komen, als van ESCIMCO verwacht kan worden naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap zoals deze op het moment van nakomen van de verplichting gebruikelijk zijn.

2.2 Wanneer ESCIMCO -voor de uitvoering van een met ESCIMCO gesloten overeenkomst- derde partijen inschakelt, zal ESCIMCO deze derden zodanig zorgvuldig selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen wanneer de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met ESCIMCO tot stand gekomen overeenkomsten. de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.2 afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 ESCIMCO is gerechtigd:

 1. In goed overleg met de opdrachtgever de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 2. Bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;

Artikel 5. Plaatsing/toelating

5.1 De door ESCIMCO aangeboden opleidingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

5.2 Een (telefonisch) doelstellend gesprek waarin de leerdoelen van een opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende opleiding.

Artikel 6. annuleren/ontbinden/opzeggen

6.1 Het niet deelnemen aan een training op de datum waarop men geplaatst is wordt gezien als annulering. Een annulering dient schriftelijk te gebeuren.

6.2 Indien opdrachtgever een particulier is, heeft opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na de dag van aanmelding het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

6.3 De opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van de e-mail.

6.4 Een geboekte training kan kostenloos worden geannuleerd als dit via email meer dan één maand voor aanvang van de training gebeurt. In alle andere gevallen zijn kosten verschuldigd:

 • bij annulering meer dan 3 weken, maar minder dan één maand voor aanvang van de training is 35% van het trainingsbedrag verschuldigd,
 • bij annulering meer dan 2 weken, maar minder dan 3 weken voor aanvang van de training is 60% van het trainingsbedrag verschuldigd,
 • bij annulering meer dan 1, maar minder dan 2 weken voor aanvang van de training is 80% van het trainingsbedrag verschuldigd,
 • bij annulering 1 week of minder voor aanvang van de training is 100% van het trainingsbedrag verschuldigd

6.5 Vervanging van een deelnemer op de reeds eerder vastgestelde training is mogelijk als het persoonlijk doelstellend gesprek nog voor aanvang van de trainingsblok kan plaatsvinden.

6.6 Bij trainingen waarbij een persoonlijk doelstellend gesprek plaatsvindt, is verzetten van dit gesprek alleen mogelijk mits het nieuwe gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van de training.

6.7 Indien de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training of na aanvang van de training de deelname beëindigt of niet langer aan de opleiding deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training.

Artikel 7. Annulering of wijziging door ESCIMCO            

7.1 ESCIMCO heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan ESCIMCO betaald bedrag.

7.2 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 8. Betaling training

8.1. ESCIMCO brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur gekoppeld aan een online overboeking. De opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen direkt te voldoen. Voor speciale acties zoals last-minutes geldt dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de training/opleiding voldaan moet zijn.

8.2. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsook eventueel aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training zijn niet in de cursusprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

8.3 Alle door ESCIMCO opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Op verzoek van een opdrachtgever kan een opleiding vrijgesteld van btw worden aangeboden. Als dat aanbod wordt aanvaard zal ESCIMCO een vooropslag van 10% over de opleidingsprijs berekenen.

De meest actuele prijzen staan op deze site

 

Artikel 9. Auteursrecht

9.1 Het auteursrecht op de door ESCIMCO uitgegeven brochures en trainingsmateriaal berust bij ESCIMCO, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

9.2 Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door ESCIMCO ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft ESCIMCO houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 ESCIMCO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever voor enige schade tenzij de aansprakelijkheidsverzekering van ESCIMCO de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

10.2 Iedere aansprakelijkheid van ESCIMCO voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

10.3 ESCIMCO zal nooit aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

 • Enige tekortkoming van de opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst
 • Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie
 • ESCIMCO is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van opdrachtgever, c.q. deelnemer van de door deelnemer tijdens de training opgedane kennis en uitgewerkte opdrachten.

Artikel 11. Verwerking van persoonsgegevens

11.1 Door het aangaan van een overeenkomst met ESCIMCO wordt aan ESCIMCO toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal ESCIMCO uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten. ESCIMCO zal de door hem verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

11.2 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij:

 • met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene.
 • de wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het openbaar ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

11.3 Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen ESCIMCO en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.